LCA-beregning - bæredygtigt byggeri

Erasmus & Partnere udfører klimaberegninger og LCA-beregninger for bygninger. LivsCyklusAnalysen identificerer, kvantificerer og evaluerer et byggeris ressourceforbrug og potentielle miljømæssige påvirkninger.

Fornemmelser og formodninger skiftes ud med fakta

Der er fokus på bæredygtigt byggeri, men mange måder at fortolke udtrykket på. I en LCA-beregning erstattes formodninger, fornemmelser og subjektive præferencer med fakta og internationalt anerkendte og videnskabeligt underbyggede scenarier. I livscyklusanalysen vurderes de forskellige miljøpåvirkninger og ressourceforbruget i byggeriets mange faser fra produktion af byggematerialer til nedrivning og evt. genbrug af materialer.

Kortlægning af byggeriets miljøpåvirkninger

Inden for hver enkelt fase kortlægges potentielle miljøpåvirkninger via ressourceforbrug og emissioner – det gælder fremstillingen af byggematerialer (herunder bl.a. råstofudvinding, transport, forarbejdning), byggefasen (herunder bl.a. byggeprocessen, transport, energiforbrug), brugsfasen (herunder bl.a. vand- og energiforbrug, vedligehold, reparationer, udskiftninger), nedrivning (herunder nedrivning, energiforbrug, opbevaring, bearbejdning af byggematerialer til genanvendelse, bortskaffelse).

Blandt de miljøpåvirkninger, der ses på i LCA-beregningen, er vægtige faktorer som global opvarmning, nedbrydning af ozonlaget, ’sur regn’, udtømning af ressourcer og udledning af miljøfarlige næringsstoffer.

LCA-beregning kan identificere de bæredygtige valg

En LCA-beregning har som mål at identificere de punkter, hvor et byggeri påvirker miljøet mest/mindst. Når alle byggeriets faser er gennemgået, sammenregnes samtlige byggeriets udvekslinger med miljøet, og det vil fremgå i hvilke faser, ved hvilke bygningsdele og ved hvilke materialer, der er størst/mindst miljøpåvirkning. LCA-beregningen viser således, hvor det kan være en god idé at søge alternative løsninger for at bygge så bæredygtigt som muligt – det være sig andre materialer, alternativ byggemetode, modificeret arkitektur eller optimerede energiløsninger. 

Til LCA-beregningerne benytter vi bl.a. det anerkendte LCAbyg-program udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kontaktperson LCA-beregning:
Rebekka Grønlund Ulriksen 9623 4603
, rebekka@erasmus.dk

Cookiepolitik