Lydberegning

Lydberegning / Støjberegning

Rådgivende ingeniører Erasmus & Partnere A/S udfører lydberegninger/støjberegninger i forbindelse med private boliger, etagebyggeri, erhvervslokaler og i forbindelse med andre byggeprojekter, hvor støjpåvirkningen forventes at ligge over behageligt/anbefalet/lovligt niveau.

Lyd eller støj

Der er lyde omkring os næsten konstant, men kun nogen af dem opfatter vi som støj – trafik, indendørs og udendørs maskinlyde, samtale i rum med dårlig akustik, monotone og vedvarende lyde, etc. Støjgener kan føre til helbredsproblemer, og det er vigtigt at få kortlagt lydgener tidligt i projektet, så evt. støjbegrænsende tiltag kan integreres i byggeriet.

Lydberegningen afdækker evt. støjproblemer

Når lyd bliver til støj, er der brug for en lydberegning for at afdække, hvor store problemerne er – og/eller kan blive. I en lydberegning tages der højde for en lang række faktorer. Med lydberegningen som udgangspunkt kan bygherren sikre tilfredsstillende lydforhold for de mennesker, der skal opholde sig i bygningen eller rummet.

Professionel rådgivning kan forebygge lyd- og støjproblemer

Som professionelle rådgivere om lyd og støj kan Erasmus & Partnere A/S bidrage til at forebygge lyd- og støjproblemer ved renoveringer, nybyggeri samt til-/ombygninger. Det er vigtigt, at vi som rådgivende ingeniører bliver involveret så tidligt som muligt i projekter, hvor der er risiko for støjproblemer. Med baggrund i relevant erfaring, forundersøgelser og beregninger kan vi rådgive om konstruktioner, materialer, ventilation og indretning inden beslutningerne tages.

Lydberegning kan omfatte forskellige former for støj

En lydberegning kan involvere beregninger omkring en række meget forskellige lyd- og støjkilder. Støjkilderne kan både være eksterne og interne – trafikstøj, støj fra nærtliggende virksomheder/industrier, ventilation, varmepumper og hårde overflader. Alle spiller de en rolle for, hvordan en bygning eller et rum opfattes med hensyn til støj og har betydning for beboernes/brugernes velbefindende og helbred.

Konsekvenser af en lydberegning

Konsekvenser af lydberegningens resultater kan bl.a. være, at bygningen placeres anderledes på grunden end forventet, at bygningens form ændres, at der isættes lydisolerende vinduer og døre, at der anvendes lydisolerende materialer til facader og tag, at der etableres støjvold, at der anvendes støjdæmpet ventilationsanlæg, at der benyttes akustikplader indvendigt, at planløsningen ændres, at der anvendes specialisolering, etc.

Kontaktperson lydberegning: Charlotte H. Refstrup
tlf. 9623 4604 eller charlotte@erasmus.dk

Cookiepolitik